Venesatamien pitäjät ja muut venelaitureita hankkivat tahot ovat muutaman vuoden ajan pässeet entistä tarkemmin miettimään, millainen laituri parhaiten täyttää olemassa olevat ja tulevat tarpeet. Erilaisten ratkaisujen tarjonta on merkittävästi lisääntynyt ja monipuolistunut.

Vuosikymmeniä lähes ainoa merkittävä ratkaistava ongelma oli, tehdäänkö kiinteä vai kelluva laituri. Ratkaisun edullisuudesta ja käyttökelpoisuudesta, etenkin vedenkorkeusvaihteluiden suhteen, johtuen kelluvat laiturit ovat saavuttaneen ansaitun valta-aseman. Kun päädyttiin kelluvaan laituriin, usein tarjouskyselyyn tuntui riittävän tieto laiturin mitoista ja varusteista, sekä varmuuden vuoksi vaatimus siitä, että laiturin kellukkeina pitää olla betoniponttonit. Sen jälkeen vain tilattiin laituritoimitus halvimman tarjouksen tehneeltä. Betoniponttonien valta-asemaan on vaikuttanut edullisen hankintahinnan ja betoni-sanan käytön (kuulostaa kestävältä) lisäksi merkittävimpien satamasuunnittelua tekevien toimistojen haluttomuus tutkia ja esittää muita vaihtoehtoja. Nyttemmin kuitenkin on useissa kunnissa ja yksityisissä venesatamissa alettu tarkemmin selvittämään myös vaihtoehtoisia kelluvia ratkaisuja.

Varteenotettavaksi kilpailijaksi betoniponttoneille ovatkin tulleet erityisesti HD-polyeteeniputkiponttonit, jotka vettymättöminä ja lujina rakenteina sopivat erinomaisesti laiturikäyttöön. Järeiden betoniponttonien kanssa taas on kilpailukykyinen ratkaisu teräsputkiponttonilaituri. Kelluvien laitureiden tuotekehitystä on vaikeuttanut tuo alussa mainittu betoniponttonien hallitseva asema markkinoilla. Onneksi laiturivalmistajien joukossa on ollut joitakin ”sitkeitä sissejä”, jotka ovat kehittäneet myös vaihtoehtoja. Nyt tilaajilla on jo mahdollisuus valita useallakin eri tavalla toteutetuista putkiponttonilaiturivaihtoehdoista. Niiden hankintahinnat tosin jäävät edelleen jonkin verran halvimpia betoniponttoniratkaisuja korkeammiksi. Tilaajalle, etenkin julkisella sektorilla, muodostuukin usein ongelmalliseksi määritellä tarjouspyynnössä sellaiset kriteerit tuotteelle, että voi tilata parhaiten käyttötarkoitukseensa soveltuvan ja elinkaarikustannuksiltaan oikean hintaisen laiturin. Toki voi aina kirjoittaa vaatimukseksi esimerkiksi ”HD-polyeteeniputkiponttonilaituri”. Se ei kuitenkaan ole sen viisaampi tapa, kuin aiempi vaatimus betoniponttonista.

Parempi tapa on miettiä, mitkä ominaisuudet ovat turvallisuuden, käytettävyyden, vuosihuoltojen, käyttöiän, ulkonäön, ympäristöystävällisyyden ja muiden tilaajalle tärkeiden kriteerien osalta merkittäviä. 

Näiden kriteerien arvottaminen, jotkin voidaan esittää ehdottomina vaatimuksina ja toiset pisteytettyinä laatuarviointeina, on se keino, jolla tilaajalla on mahdollisuus saada kokonaistaloudellisesti edullisin tuote, jossa laatukriteerit ja hinta otetaan tasavertaisesti huomioon. Edellä esitetty tapa tehdä tarjouspyyntöjä on työläs, mutta oikein käytettynä tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Lisäksi se mahdollistaa tuotekehityksen, joka ei ole sidottu johonkin tiettyyn materiaaliin. Nyt olisikin tärkeää saada aikaiseksi yleisesti hyväksytty kriteeristö laatuarviointien pohjaksi. Tällainen kriteeristö voisi olla vaikkapa luettelo ominaisuuksista, joista on tutkittua tai käytännössä hankittua tietoa, sekä näiden ominaisuuksien luokittelu niiden merkittävyyden mukaan. Luettelosta kukin voisi valita oman hankkeensa kannalta merkittävät ominaisuudet tarjousvertailussa käytettäväksi. Aurinkoista veneilykesää myös satamanpitäjille!

Tapio Sarkola Reittitiimi Oy